ระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติ

ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา (medicatione error) ลดระยะเวลาจัดยา เพิ่มความพึงพอใจและความปลอดภัยให้ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 2P Safty

หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติผู้ป่วยนอก

 

 

หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติผู้ป่วยใน (unit dose)